Praca


 Kosakowo Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórzu informuje, że dane osobowe przekazane nam przez kandydatów do pracy w toku procesu rekrutacyjnego drogą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub osobiście przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w zgłoszeniu rekrutacyjnym.

Przetwarzanie podanych nam w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez podmiot danych, przy czym zgoda ta wyrażana jest poprzez czynność przekazania nam danych osobowych. Jeżeli kandydat do pracy chciałby, aby jego dane były przez nas przetwarzane także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie do zgłoszenia rekrutacyjnego oświadczenia o wyrażeniu zgody wg. wzoru znajdującego się poniżej. W pozostałym zakresie dane kandydata do pracy przetwarzane są w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia.

W kierowanych do nas zgłoszeniach rekrutacyjnych prosimy o rozważne i przemyślane podawanie danych osobowych. O ile nie jest to uzasadnione lub wymagane przepisami prawa, prosimy o nieprzekazywanie nam nadmiarowych danych o sobie, w tym tzw. danych wrażliwych (dane szczególnej kategorii) np. danych dotyczących zdrowia, o niepełnosprawności, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe itp.

Kandydat do pracy ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych drogą poczty elektronicznej na adres: sekretariat_[at]_kosakowosport.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres: Kosakowo Sport Sp. z o.o. ul. gen. W. Andersa 2A, 81-198 Kosakowo. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kandydatów do pracy chcących, aby przekazywane dane były przez nas przetwarzane także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie do zgłoszenia rekrutacyjnego następującego oświadczenia:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko _______________________ oraz w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych przez Kosakowo Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórzu przy ul. gen. W. Andersa nr 2A, 81-198 Kosakowo.”

Z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Kosakowo Sport Sp. z o.o. dla kandydatów do pracy możesz zapoznać się poniżej. W zgłoszeniach rekrutacyjnych prosimy o obowiązkowe dołączenie następującego oświadczenia: 
„Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy przez Kosakowo Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórzu.”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest Kosakowo Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórzu przy ul. gen. W. Andersa 2A, 81-198 Kosakowo, KRS 00000929172, NIP 587-173-26-02, Regon 5020292081, www.kosakowosport.pl, e-mail: sekretariat@kosakowosport.pl (dalej: „Administrator”).
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora należy kontaktować się z jego Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@kosakowosport.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres Administratora wskazany w pkt. 1) powyżej, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane osobowe kandydata do pracy podane w dokumentacji rekrutacyjnej przetwarzane będą w szczególności:
  – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „Rozporządzenie”), w związku z przepisami Kodeksu pracy;
  – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia);
  – w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia);
  – w przypadku przebywania na terenie zakładu pracy Administratora, Administrator przetwarza dane osobowe kandydata do pracy tj. wizerunek, sposób zachowania się lub inne dane, poprzez rejestrację w systemie monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę – podstawą prawną przetwarzania danych rejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).
 4. Dane osobowe kandydata do pracy mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem procesu rekrutacyjnego, w tym podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne) lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora mogą być także przekazywane uprawnionym organom lub innym podmiotom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
 5. Dane osobowe kandydata do pracy będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – przez okres 2 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do chwili cofnięcia zgody. W przypadku zatrudnienia u Administratora dane osobowe kandydata do pracy podane w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Nagrania obrazu z systemu monitoringu wizyjnego Administrator przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagrania te stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania nagrań ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Kandydat do pracy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres pocztowy Administratora lub drogą mailową na adres e-mail wskazany w pkt. 2.
 7. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 8. Kandydatowi do pracy przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia).
 9. Kandydatowi do pracy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. Podanie danych osobowych przez kandydata do pracy jest zasadniczo wymagane na podstawie przepisów prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości uwzględnienia zgłoszenia rekrutacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, podanie danych następuje na zasadzie dobrowolności.