Deklaracja dostępności

Kosakowo Sport Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kosakowo Sport Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Występowanie grafik zawierających tekst

WYŁĄCZENIA

Nie dotyczy.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-03.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.: nautil.pl

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Stawiarz, adres poczty elektronicznej m.stawiarz_[at]_ kosakowosport.pl lub tel. 58 712 17 52.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

ADRES BUDYNKU LUB BUDYNKÓW

Budynek mieszczący się przy ul. gen. W. Andersa 2a, 81-198 Kosakowo

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Wejście główne: wejście zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody dostępne i szerokie, dwie windy dostępne dla osób poruszających się na wózku.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: bezpośrednio przy budynku znajduje się dwa bezpłatne miejsca postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

4. Toaleta: na drugim piętrze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób
z niepełnosprawnością.

Budynek mieszczący się przy ul. Żeromskiego 11, 81-198 Kosakowo

1. Wejście główne: wejście zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody dostępne i szerokie, dwie windy dostępne dla osób poruszających się na wózku.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością: na parkingu przy budynku znajduje się osiem bezpłatnych miejsc postojowe dedykowanych osobom z niepełnosprawnością.

4. Toaleta: na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób
z niepełnosprawnością.

5. Szatnia z przebieralnią: na pływalni znajduje się szatnia z przebieralnią wraz z toaletą i natryskiem przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo pływalnia wyposażona jest w urządzenie/dźwig umożliwiający bezpieczne wejście i wyjście z wody osobom z niepełnosprawnością.

6. Wózki inwalidzkie: w budynku dostępne są dwa wózki inwalidzkie, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnością poruszać się na terenie budynku.