Badanie wody

Jakość wody na pływalni jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 Listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ.U. z 2015 r.poz 2016).

Zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr 22322/ZL/22 z dnia 11.10.2022 oraz 24088/ZL/2022 z dnia 31.10.2022

Niecka Stan jakości wody
Niecka pływacka
Niecka rekreacyjna
  • - woda w normie
  • - woda warunkowo dopuszczona do użytkowania
  • - woda nie spełnia norm