Badanie wody

Jakość wody na pływalni jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 Listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ.U. z 2015 r. poz. 2016).

Zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr 18257/ZL/23 z dnia 28.07.2023,

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni 

Niecka Stan jakości wody
Niecka pływacka
Niecka rekreacyjna
  • - woda w normie
  • - woda warunkowo dopuszczona do użytkowania
  • - woda nie spełnia norm