Badanie wody

Jakość wody na pływalni jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 Listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ.U. z 2015 r.poz 2016).

Zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr 02510/ZL/23 z dnia 13.02.2023,  oraz 02916/ZL/2023 z dnia 16.02.2023

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni 

Niecka Stan jakości wody
Niecka pływacka
Niecka rekreacyjna
  • - woda w normie
  • - woda warunkowo dopuszczona do użytkowania
  • - woda nie spełnia norm