Hale sportowe - regulamin

 1. Administratorem Hali sportowej położonej w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 11 jest Kosakowo Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pogórzu (ul. Gen. W. Anderska 2A).
 2. Hala sportowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00, w soboty i niedziele w godzinach 7.00 – 22.00.
 3. W godzinach 7.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku), Hala sportowa jest udostępniana na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w Gminie Kosakowo.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu oraz uczestniczące w zajęciach sportowych winny podporządkować się wskazówkom i uwagom Administratora obiektu oraz uprawnionych pracowników.
 5. Przebywanie na terenie obiektu zespołów ćwiczących dozwolone jest tylko w obecności nauczycieli lub osób odpowiedzialnych za grupę.
 6. Za korzystanie z Hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem, dostępnym na stronie Spółki. – www.kosakowosport.pl.
 7. Z Hali sportowej korzystać mogą:
  • grupy zorganizowane,
  • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
  • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
  • osoby fizyczne.
 8. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 9. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:
  • korzystania z obiektu Hali sportowej w sposób niezakłócający możliwości korzystania z niej innych użytkowników,
  • punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
  • zabezpieczenia wartościowych rzeczy osobistych,
  • przestrzegania przepisów BHP, p-poż. i porządkowych,
  • podporządkowania się poleceniom pracownika obsługi Hali.
 10. Na terenie hali sportowej obowiązuje:
  • zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
  • zakaz wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
  • zakaz wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników lub asystujących osobom niepełnosprawnym),
 11. Obowiązkiem osób korzystających z Hali sportowej jest:
  • pozostawienie okryć wierzchnich i obuwia w szatni,
  • założenie właściwego obuwia sportowego z białą podeszwą (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania Hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),
  • założenie właściwego ubioru, odpowiedniego do danego rodzaju aktywności fizycznej,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu Hali,
  • zachowanie czystości i porządku na terenie Hali sportowej, w tym w szatni i w pomieszczeniach sanitarnych
  • niezwłoczne zgłaszanie wszelkich uszkodzeń sprzętu, urządzeń i wyposażenia osobie prowadzącej zajęcia lub / i pracownikom zatrudnionym na terenie obiektu.
 12. W czasie zawodów (zajęć, treningów) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów Regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z Hali sportowej.
 1. Zajęcia grup szkolnych korzystających z Hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela. Wejście grupy na Halę odbywa się za jego zgodą.
 2. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania podopiecznych z Regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada także za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych Hali po każdych zajęciach.
 3. Każdy zespół korzystający z Hali oraz szatni i umywalni zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku w trakcie zajęć jak i po ich zakończeniu. Użytkowane pomieszczenia należy pozostawić w nienagannym stanie.
 4. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą Administratora obiektu lub upoważnionego pracownika.
 5. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub odpowiedniemu pracownikowi zatrudnionemu na terenie Hali sportowej.
 6. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z wytycznymi wynikającymi z instrukcji obsługi.
 7. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy pozostawić po zakończonych zajęciach w oznaczonych miejscach z zachowaniem porządku.
 8. Za rzeczy osobiste pozostawione w szatniach Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 10. Administrator i obsługa Hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 11. Administrator Hali sportowej w ciągach komunikacyjnych budynku kompleksu basenowo-sportowego oraz na terenie zewnętrznym w jego bezpośrednim otoczeniu (w tym na parkingu samochodowym kompleksu) prowadzi wideorejestrację poprzez system monitoringu wizyjnego. Systemem monitoringu wizyjnego nie są objęte pomieszczenia sanitarne, szatnie oraz sama hala sportowa kompleksu.
 12. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez Administratora Hali sportowej danych osobowych klientów oraz osób odwiedzających kompleks basenowo-sportowy (w tym w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w kompleksie) dostępna jest przy recepcji kompleksu oraz na stronie www Administratora – www.kosakowosport.pl.

 

TELEFONY ALARMOWE:
Numer alarmowy – 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997