Regulamin - obiekty zewnętrzne

 1. Zewnętrzny kompleks obiektów sportowych w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 11 obejmuje:
  • boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą,
  • boisko do koszykówki i siatkówki,
  • stanowiska lekkoatletyczne do skoków w dal i wzwyż,
  • bieżnię sprinterską oraz rzutnię do pchnięcia kulą z nawierzchniami sztucznymi.
 2. Kompleks sportowy przeznaczony jest do realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych i innych imprez o charakterze sportowym i okolicznościowym.
 3. Administratorem zewnętrznego kompleksu sportowego jest Kosakowo Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pogórzu (ul. Gen. W. Andersa 2A).
 4. Kompleks czynny jest w godzinach pracy Centrum Sportowego Kosakowo (7.00 – 22.00).
 5. W przypadku organizowania zawodów i imprez sportowych, Administrator ma prawo do zmiany godzin otwarcia obiektu lub wyłączenia go z powszechnego dostępu.
 6. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do:
  • zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego zasad,
  • podporządkowywania się poleceniom obsługi obiektu, osoby prowadzącej zajęcia, służb porządkowych,
  • zachowania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu,
  • korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 7. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na obiekcie odpowiada jej organizator.
 8. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.
 9. Osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu za zgodą pracownika obsługi obiektu lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
 10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu oraz uczestniczące w zajęciach sportowych winny podporządkować się wskazówkom i uwagom administratora obiektu oraz uprawnionych pracowników.
 11. Przebywanie na terenie obiektu zespołów ćwiczących dozwolone jest tylko w obecności nauczycieli lub osób odpowiedzialnych za grupę.
 12. Z obiektów sportowych korzystać mogą:
  • grupy zorganizowane,
  • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
  • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
  • osoby fizyczne.
 13. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:
  • korzystania z obiektu w sposób niezakłócający możliwości korzystania z niego innych użytkowników,
  • punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
  • zabezpieczenia wartościowych rzeczy osobistych,
  • przestrzegania przepisów BHP, p-poż. i porządkowych,
  • podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi.
 14. Na terenie obiektów sportowych obowiązuje:
  • zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
  • zakaz wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
  • zakaz wprowadzania zwierząt,
  • zakaz korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • zakaz wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • zakaz niszczenia wyposażenia obiektu oraz zieleni,
  • zakaz rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub upoważnionego pracownika,
  • zakaz wjazdu samochodem na teren obiektów sportowych bez stosownego zezwolenia,
  • zakaz rozniecania ognisk,
  • zakaz wchodzenia na ogrodzenia, płoty, drzewa, bramki, dachy budynków,
  • zakaz wchodzenia bez zezwolenia na boiska z trawy naturalnej.
 15. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub pracownikowi zatrudnionemu na terenie obiektów sportowych.
 16. W czasie zawodów (zajęć, treningów) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów Regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z obiektów sportowych.
 17. Zajęcia grup szkolnych korzystających z obiektów powinny odbywać się w obecności nauczyciela lub instruktora.
 18. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania podopiecznych z Regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada także za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych po każdych zajęciach.
 19. Każdy zespół korzystający z obiektów sportowych oraz szatni i umywalni zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku w trakcie zajęć jak i po ich zakończeniu. Użytkowane pomieszczenia należy pozostawić w nienagannym stanie
 20. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą Administratora obiektu lub upoważnionego pracownika.
 21. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub odpowiedniemu pracownikowi zatrudnionemu na terenie obiektu sportowego.
 1. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z wytycznymi wynikającymi z instrukcji obsługi.
 2. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy pozostawić po zakończonych zajęciach w oznaczonych miejscach z zachowaniem porządku.
 3. Za rzeczy osobiste pozostawione w szatniach Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 5. Administrator i obsługa obiektu sportowego sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 6. Administrator obiektu sportowego prowadzi w ciągach komunikacyjnych budynku kompleksu obiektów sportowych oraz na terenie zewnętrznych obiektów sportowych (w tym na parkingu samochodowym kompleksu) wideorejestrację poprzez system monitoringu wizyjnego. Systemem monitoringu wizyjnego nie są objęte pomieszczenia sanitarne, szatnie oraz hala sportowa kompleksu.
 7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez Administratora obiektu sportowego danych osobowych klientów oraz osób odwiedzających kompleks obiektów sportowych w Kosakowie (w tym w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w kompleksie) dostępna jest przy recepcji kompleksu oraz na stronie www Administratora – www.kosakowosport.pl.

 

TELEFONY ALARMOWE:
Numer alarmowy – 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997