Regulamin pływalni

Informacje i postanowienia ogólne:

 1. Pływalnia położona przy ul. Żeromskiego 11 w Kosakowie znajduje się w kompleksie sportowo-rekreacyjnym, należącym do Gminy Kosakowo.
 2. Kompleksem sportowo-rekreacyjnym przy ul. Żeromskiego 11 w Kosakowie, w tym pływalnią zarządza Kosakowo Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pogórzu (ul. Gen. W. Andersa 2A) (zwana dalej Administratorem), wykonując zadania przy pomocy pracowników, upoważnionych do wydawania poleceń użytkownikom obiektu.
 3. Pływalnia czynna jest codziennie, w godzinach 7:00 – 22:00, z wyjątkiem dni świątecznych a także dni, w trakcie których na terenie obiektu organizowane są imprezy rekreacyjne i zawody sportowe.
 4. Pływalnia nie jest dostępna dla użytkowników w trakcie prowadzenia prac konserwacyjno – remontowych oraz w trakcie usuwania ewentualnych awarii i usterek.
 5. Zasady funkcjonowania Pływalni oraz prawa i obowiązki korzystających z niej osób reguluje niniejszy Regulamin.
 6. W skład Pływalni wchodzi część budynku przy ul. Żeromskiego 11 w Kosakowie i obejmuje nieckę basenową, natryski, przebieralnie, przestrzeń komunikacyjną. Na Pływalni znajdują się dodatkowe atrakcje w postaci masażu podwodnego. Instrukcje użytkowania tych atrakcji znajdują się bezpośrednio przy nich oraz w recepcji obiektu.
 7. Na terenie Pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem nagrań z kamer, który może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych instrukcji obowiązujących w obiekcie. Monitoringiem wizyjnym objęte są ciągi komunikacyjne oraz niecka basenowa Pływalni, a także zewnętrzny teren kompleksu  sportowo-rekreacyjnego wraz z parkingiem samochodowym. Monitoringiem wizyjnym nie objęte są pomieszczenia sanitarne, natryski oraz przebieralnie.  Zarządzający oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie narażający dóbr osobistych oraz godności użytkowników Pływalni, a zapis nagrań jest właściwie zabezpieczony i archiwizowany.
 8. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez Administratora danych osobowych klientów oraz osób odwiedzających kompleks rekreacyjno-sportowy (w tym w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w kompleksie) dostępna jest przy recepcji kompleksu oraz na stronie internetowej Administratora – www.kosakowosport.pl.
 9. Osoby znajdujące się na terenie Pływalni są zobowiązane podporządkować się poleceniom pracowników Pływalni, a w szczególności ratowników pełniących dyżur.
 10. Zarządzający pływalnią może czasowo ograniczyć wejście klientów na Pływalnię z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości osób korzystających.
 11. Zarządzający Pływalnią zastrzega sobie prawo do rezerwacji części lub całości stref w celu przeprowadzenia zajęć zorganizowanych i / lub zawodów sportowych.
 12. W godzinach zajęć szkolnych, treningowych, zawodów sportowych i innych zajęć zorganizowanych dostęp do Pływalni i jej urządzeń dla klientów nie uczestniczących w zajęciach zorganizowanych jest ograniczony.
 13. Wstęp na Pływalnię odbywa się w cyklach co 45 minut na podstawie karnetów oraz biletów wg obowiązującego cennika i harmonogramu wejść.
 14. Uprawnienie do przebywania na terenie Pływalni potwierdza pasek transponderowy, który wydawany jest użytkownikom Pływalni w recepcji. Pasek winien być noszony na ręku przez cały czas przebywania na Pływalni. W przypadku jego zniszczenia, zagubienia lub utraty, zarządca Pływalni uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 60.00 zł.

Stosowanie Regulaminu Pływalni:

 1. Przed wykupieniem usługi i wejściem na Pływalnię użytkownik winien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Wykupując usługę klient potwierdza zapoznanie się z wszystkimi zapisami Regulaminu Pływalni i zobowiązuje się do ich stosowania.
 3. Osoby przebywające na terenie Pływalni i naruszające porządek, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do poleceń pracowników pływalni oraz innych osób upoważnionych do ich wydawania mogą zostać usunięte z obiektu.
 4. Rażące naruszenie Regulaminu może spowodować wykluczenie z możliwości wstępu na Pływalnię.

Zasady korzystania z pływalni:

 1. Osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do:
  • stosowania się do znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych oraz innego rodzaju sygnalizacji widocznej w obrębie obiektu Pływalni,
  • stosowania się do poleceń ratowników pełniących dyżur i innych pracowników Pływalni,
  • dostosowywania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia,
  • zachowania szczególnej ostrożności na schodach, przejściach i podestach, zwłaszcza mokrych,
  • użytkowania sprzętu basenowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a po skorzystaniu ze sprzętu odniesienie go w wyznaczone miejsce,
  • bezzwłocznego informowania służb ratowniczych o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 2. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na Pływalni jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Każde dziecko do 3 roku życia musi być pod opieką co najmniej jednego opiekuna. Pod opieką jednego opiekuna może być maksymalnie troje dzieci w wieku 4-13 lat.
 3. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać z basenu szkoleniowego wyłącznie w ramach zajęć z instruktorem, a indywidualnie mogą korzystać wyłącznie z basenu rekreacyjnego.
 4. Instruktorzy wykonujący obowiązki na Pływalni ubrani są w koszulki z napisem „INSTRUKTOR”. Ratownicy wykonujący obowiązki na pływalni ubrani są w koszulki z napisem „RATOWNIK”.
 5. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim zobowiązane są do zmiany wózka na wózek basenowy lub dokładnego umycia swojego wózka przed wjazdem na teren hali basenowej.
 6. Przed wyjściem z szatni na teren hali basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Użytkownikom Pływalni zaleca się nie wnoszenia na teren obiektu wartościowych przedmiotów ze względu na ryzyko kradzieży lub zgubienia, za które to zdarzenia Zarządzający Pływalnią nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przedmioty pozostawione przez użytkowników Pływalni w szafkach lub przebieralni przechowywane są na terenie Pływalni przez 14 dni od daty ich znalezienia przez personel Pływalni. W przypadku pozostawienia rzeczy osobistych na terenie Pływalni, należy zgłosić się po ich odbiór do recepcji w w/w terminie.
 8. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach. Przebieralnie rodzinne są przeznaczone dla rodzin z dziećmi i dla osób niepełnosprawnych.
 9. Przed wejściem na halę basenową wszyscy użytkownicy Pływalni zobowiązani są do dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących i do dezynfekcji stóp.
 10. W całej strefie Pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie plażowe (klapki).
 11. Na terenie Pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne:
  a)    dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała,
  b)    dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki – przylegające do ciała.
 12. Podczas pobytu w wodzie obowiązuje nakaz ubierania czepka kąpielowego.
 13. Podczas przebywania na terenie Pływalni dzieci do lat 3 winny posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki, przeznaczone do kąpieli. Zaleca się dodatkowo stosowanie majtek neoprenowych, które zabezpieczają przed przedostawaniem się wszelkich nieczystości do wody.
 14. Na teren Pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu dla osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających, a także względem osób chorych na choroby i schorzenia, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników (ze szczególnym uwzględnieniem chorób dermatologicznych), a także dla osób z opatrunkami (plastry, bandaże, itp.).
 15. Na torach Pływalni obowiązuje ruch prawostronny.
 16. Na jednym torze nie może przebywać równocześnie więcej niż 8 osób. Liczba ta może zostać zmniejszona przez Administratora, w szczególności w przypadku zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
 17. Na terenie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer (również podwodnych) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych.
 18. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi lub innym członkom personelu Pływalni.
 19. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
  W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

 Bezpieczeństwo

 1. Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa: gwizdek alarmowy.
 2. Na terenie pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności należy dostosować własne plany aktywności:
  • strefa I o głębokości 135 cm
  • strefa II o głębokości 180 cm
  • strefa III o głębokości 60 – 90 cm

  Głębokości wody w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.

 1. Strefy obiektu wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez słupek i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
 2. Osobom korzystającym z Pływalni zakazuje się:
  • powodowania sytuacji, które w jakikolwiek sposób zagrozić mogłyby bezpieczeństwu innych osób korzystających z Pływalni,
  • biegania na terenie całego obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o zawilgoconej lub mokrej nawierzchni,
  • spożywania jedzenia i napojów, żucia gumy do żucia,
  • noszenia biżuterii i spinek do włosów,
  • skoków do wody (nie dotyczy zajęć odbywających się pod nadzorem instruktorów)
  • siadania na rurach natryskowych w części rekreacyjnej małego basenu.

Grupy zorganizowane

 1. Grupy zorganizowane są uprawnione do korzystania z Pływalni w ramach umów zawartych z Administratorem Pływalni.
 2. Opiekun grupy zorganizowanej, zobowiązany jest do zapoznania uczestników z obowiązującym Regulaminem.
 3. Dla sprawowania opieki nad osobami poniżej 13 roku życia korzystającymi z Pływalni w ramach grupy zorganizowanej, na każde 15 osób przypadać musi przynajmniej jeden opiekun. Opiekun uprawniony jest do bezpłatnego wejścia na teren pływalni. Opiekunem nie może być osoba nieumiejąca pływać. Grupa zorganizowana, z niedostateczną liczbą opiekunów nie zostanie wpuszczona na teren pływalni – z przyczyn leżących po stronie organizatora grupy zorganizowanej.
 4. W przypadku grup szkolnych i przedszkolnych, na jednego opiekuna przypadać może nie więcej niż 10 uczestników grupy.
 5. Za chipy (paski transponderowe) powierzone uczestnikom grupy zorganizowanej, a także skutki zachowań podopiecznych odpowiada opiekun grupy – na zasadzie solidarności z poszczególnymi członkami grupy.

Odpowiedzialność

 1. Administrator Pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z poszczególnych atrakcji i wskazań obsługi.
 2. Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji stanowiskowych nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie Pływalni i jej urządzeń.
 3. Regulamin może zostać udostępniony użytkownikom Pływalni w recepcji.
 4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia Pływalni (atrakcje, urządzenia trwale zamontowane lub wyposażenie przenośne), osoba która spowodowała powstanie szkody zobowiązana jest do jej pokrycia – do pełnej wysokości. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie.

 Kary umowne

 1. W przypadku naruszenia obyczajności lub porządku publicznego, wobec sprawcy naliczona może zostać kara umowna w wysokości 5 000 PLN  brutto.
 2. Administrator Pływalni, w przypadku wystąpienia szkody spowodowanej zdarzeniem, o którym mowa w punkcie poprzedzającym uprawniony jest do wystąpienia względem sprawcy z roszczeniem odszkodowawczym, w przypadku gdy naliczona kara umowna nie pokryła szkody w pełnej wysokości.
 3. W przypadku zanieczyszczenia wody powodującego konieczność jej wymiany, wobec sprawcy naliczona może zostać kara w wysokości 4 000 PLN brutto. W przypadku gdy szkoda przewyższa wartość naliczonej kary umownej, Administrator Pływalni uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego – do pełnej wartości szkody.

Opłaty

 1. Opłata za wstęp na teren Pływalni i uczestnictwo w zajęciach pobierana jest według cennika.
 2. Cennik dostępny jest w recepcji Pływalni.
 3. Dzieci do lat 5 mogą korzystać z Pływalni po zakupie biletu o wartości 1,00 zł.
 4. Opuszczenie terenu Pływalni jest możliwe jedynie po uprzednim rozliczeniu się w kasie.
 5. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę do chwili zwrotu chipa (paska transponderowego) w kasie przy rozliczeniu.
 6. Na uprzedni wniosek użytkownika Pływalni wystawiona może być faktura VAT za skorzystanie z Pływalni.